อาหารท้องถิ่นสมุทรสาคร

ชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าวตัว ก จังหวัดสมุทรสาคร

เส้นทางอาหารท้องถิ่นและความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าวตัว ก จังหวัดสมุทรสาคร แบบสังคมออนไลน์

ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

อาหารท้องถิ่น หมายถึง อาหารที่บริโภคอยู่ในชีวิตประจำวันและบริโภคในโอกาสพิเศษ ต่างๆ โดยอาศัยเครื่องปรุง วัสดุที่นำมาประกอบอาหารจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแหล่งธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ ด้วยการเก็บของป่า การล่าสัตว์ การจับสัตว์น้ำและจากการผลิตขึ้นมาเอง เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ หรือจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยมีกรรมวิธีทำเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งรสชาติที่เป็นเฉพาะถิ่นแตกต่างกันไปและเป็นอาหารที่บริโภคในโอกาสต่างๆ เช่น อาหารในช่วงประเพณีทางศาสนา ประเพณีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช และอาหารในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือยามเจ็บป่วยซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีการเรียกแตกต่างกันไป(http://www.t-globe.com/15904)

สมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวตัว ก. ของอ่าวไทย มีความหลากหลายของเชื้อชาติภาษา รวมทั้งวัฒนธรรม ซึ่งมีกลิ่นไอของความชุมชนโพ้นทะเลปะปน มีวัฒธรรมการกินที่มีการนำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่น/ชุมชนของตนเองมาเป็นส่วนประกอบ มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในตนเอง

แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้วัฒนธรรมการกินเปลี่ยนรูปแบบ อาหารท้องถิ่นถูกลืมเลือน และสูญหาย ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอาหารสิ้นสูญไปกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิอนามัยกระซ้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร” มีข้อค้นพบว่า อาหารท้องถิ่นกำลังลบเลือนไปจากชุมชน จึงได้เกิดความตระหนักที่จะศึกษาเส้นทางอาหารอาหารท้องถิ่นและความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าวตัว ก จังหวัดสมุทรสาคร แบบสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครให้ดำรงอยู่ 2. เพื่อจัดทำเว็บไซต์ (Web site) อาหารท้องถิ่นสมุทรสาครพร้อมระบุแหล่งที่มาของอาหารท้องถิ่น รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยการเชื่อมโยงชุมชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบองค์รวม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครให้ดำรงอยู่ รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยการเชื่อมโยงชุมชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบองค์รวม

2. เพื่อจัดทำเว็บไซต์ (Web site) อาหารท้องถิ่นสมุทรสาครพร้อมระบุแหล่งที่มาของอาหารท้องถิ่น รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยการเชื่อมโยงชุมชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบองค์รวม